BLIZA - Kwartalnik Artystyczny

 


Pierw­szy w hi­sto­rii ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny wy­da­wa­ny w Gdy­ni. Me­ce­na­sem jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne na­wią­zu­je do tra­dy­cji mo­der­ni­stycz­nych Gdy­ni. "Bli­za" sta­ra się łą­czyć wy­so­ki, ogól­no­pol­ski po­ziom kul­tu­ral­ny z uka­zy­wa­niem waż­nych lo­kal­nych — gdyń­skich — zda­rzeń i oso­bo­wo­ści. Jako ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny pre­zen­tu­je zja­wi­ska z róż­nych dzie­dzin sztuk: pla­stycz­nych, mu­zycz­nych, te­atral­nych, fil­mo­wych, li­te­ra­tu­ry, ar­chi­tek­tu­ry. In­te­re­su­je się tak­że oby­cza­jo­wo­ścią i se­mio­ty­ką rze­czy­wi­sto­ści.

 

AUDIOBIBLIOTEKA "BLIZY"

Wraz z pierw­szym nu­me­rem za­in­au­gu­ro­wa­na zo­sta­ła se­ria au­dio­bi­blio­te­ki gdyń­skie­go kwar­tal­ni­ka ar­ty­stycz­ne­go "Bli­za". Ce­lem przed­się­wzię­cia jest stwo­rze­nie se­rii au­diok­sią­żek — zbio­rów utwo­rów li­te­rac­kich — czy­ta­nych przez sa­mych au­to­rów. Pły­ta CD z se­rii au­dio­bi­blio­te­ki jest dar­mo­wym do­dat­kiem do nu­me­ru.


DZIAŁANIA "BLIZY"


Re­dak­cja "Bli­zy" włą­cza się tak­że w ani­mo­wa­nie śro­do­wi­ska ar­ty­stycz­ne­go. Wraz z pierw­szym nu­me­rem ru­sza Sce­na Li­te­rac­ka "Bli­zy" w Bo­he­ma Jazz Club w Gdy­ni. Pla­no­wa­ne są tak­że wy­sta­wy, warsz­ta­ty, kon­kur­sy, pa­ne­le dys­ku­syj­ne, szer­sze dzia­ła­nia wy­daw­ni­cze.


Wydawca:


Leszek Kopeć - urodzony w 1951 roku w Gdańsku, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 1972-1979 współzałożyciel i redaktor literackiego pisma studenckiego "Litteraria", przedsiębiorca, autor powieści Kredowe koło wydanej w 1989 roku oraz opowiadań i recenzji publikowanych w czasopismach polskich, w latach 1992 - 1994 redaktor naczelny wydawnictwa "Fokus", w 1995-2002 współpracownik kuriera czytelniczego "Megaron"; od 1999 r. dyrektor Neptun Filmu, a następnie Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, od 2005 r. prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, dyrektor Centrum Kultury w Gdyni, od 2007 r. także producent filmowy.


Redagują:


Paweł Huelle
- redaktor naczelny
ur. w 1957 roku. Prozaik, poeta, dramaturg, eseista.

 

 

Adam Kamiński
- sekretarz redakcji
ur. w 1978 roku, gdynianin. Prozaik, dramaturg, krytyk literacki oraz kulinarny. Autor zbiorów opowiadań Sam (2006) i Kapłanka (2008) oraz dramatów Wybrany (2007), Przybysz (2007), wystawionych w Teatrze Polskiego Radia, i Śmierć matki przełożonej inscenizowanego w Radiu Gdańsk (2009).

 

Piotr Millati
- redakcja eseju
ur. w 1967 roku w Gdańsku. Pracuje na filologii polskiej UG. Mieszka w Sopocie

 
Wojciech Boros - redakcja poezji
ur. 10 kwietnia 1973 r. w Gdańsku. W l. 1993-97 współtworzył Inicjatywę Poetycką "Almanach". Zdobywca "Czerwonej Róży" (1996). Stypendysta (poezja) Samorządu Województwa Pomorskiego (2003, 2007) oraz Prezydenta Miasta Gdańska (2008). Publikował, m.in. w: "Arteriach", „Autografie", "Cegle", "Die Aussenseite Des Elementes", "FA-arcie", "Frazie", "Gazecie Malarzy i Poetów", "Migotaniach, przejaśnieniach", "Opcjach", "Portrecie", "Toposie", "Tytule", "Undergruncie" oraz w licznych antologiach, m. in.: "Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006" (2006). Wydał tomy wierszy: Nierealit górski (1997), Jasne i Pełne (2003), Złe zamiary (2008).


PROJEKTY GRAFICZNE:Jarosław Świerczek
- projekty graficzne
Urodzony 3 lipca 1972 roku w Gdyni, na stałe mieszka w Sopocie Górnym, ukończył filologię polską na UG, na stałe współpracuje z Klubem Środowisk Twórczych "SPATiF" w Sopocie. Współtworzy Karton Studios i Studio Graficzne - Sopocka Odessa.


 

BLIZA Nr 1 (28) 2017

MIASTO I JEGO LEGENDY

Drodzy Czytelnicy!

Marzenie o mieście idealnym towarzyszy ludziom od dawna. W Urbino podziwiać można powstały około 1470 roku obraz, który przedstawia panoramę takiego miasta. Renesansowy artysta przedstawił centrum: panteon, reprezentacyjne budynki, arkady. Idealne miasto – z ducha modernizmu – wzniesiono w Brazylii w połowie XX wieku jako stolicę tego państwa. Zadziwiającą do dziś architekturę Brasilii, jej układ przestrzenny, staranny podział dzielnic ze względu na ich funkcje – wszystko to z desek kreślarskich architektów przeniesiono na plac budowy. W miejscu urbanistycznie dziewiczym. Bez historii.
W tym numerze „Blizy” proponujemy Czytelnikom wędrówkę po miastach mniej idealnych. Ich promieniowaniu na życie, film, literaturę. Mity z nimi związane. Zapraszamy do odwiedzenia Paryża, Nowego Jorku, Sztokholmu, Dublina, Edynburga. Także Maputo w Mozambiku i sennej, prowincjonalnej Hinamizawy w Japonii. Warszawy i Trójmiasta.  Tak bardzo popularne dzisiaj określenie – miasto magiczne – nie przyświecało naszym autorom. Zostawili je w przewodnikach wraz z reklamami hoteli i tanich lotów.

Redakcja „Blizy”

Więcej...