BLIZA - Kwartalnik Artystyczny

 


Pierw­szy w hi­sto­rii ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny wy­da­wa­ny w Gdy­ni. Me­ce­na­sem jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne na­wią­zu­je do tra­dy­cji mo­der­ni­stycz­nych Gdy­ni. "Bli­za" sta­ra się łą­czyć wy­so­ki, ogól­no­pol­ski po­ziom kul­tu­ral­ny z uka­zy­wa­niem waż­nych lo­kal­nych — gdyń­skich — zda­rzeń i oso­bo­wo­ści. Jako ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny pre­zen­tu­je zja­wi­ska z róż­nych dzie­dzin sztuk: pla­stycz­nych, mu­zycz­nych, te­atral­nych, fil­mo­wych, li­te­ra­tu­ry, ar­chi­tek­tu­ry. In­te­re­su­je się tak­że oby­cza­jo­wo­ścią i se­mio­ty­ką rze­czy­wi­sto­ści.

 

AUDIOBIBLIOTEKA "BLIZY"

Wraz z pierw­szym nu­me­rem za­in­au­gu­ro­wa­na zo­sta­ła se­ria au­dio­bi­blio­te­ki gdyń­skie­go kwar­tal­ni­ka ar­ty­stycz­ne­go "Bli­za". Ce­lem przed­się­wzię­cia jest stwo­rze­nie se­rii au­diok­sią­żek — zbio­rów utwo­rów li­te­rac­kich — czy­ta­nych przez sa­mych au­to­rów. Pły­ta CD z se­rii au­dio­bi­blio­te­ki jest dar­mo­wym do­dat­kiem do nu­me­ru.


DZIAŁANIA "BLIZY"


Re­dak­cja "Bli­zy" włą­cza się tak­że w ani­mo­wa­nie śro­do­wi­ska ar­ty­stycz­ne­go. Wraz z pierw­szym nu­me­rem ru­sza Sce­na Li­te­rac­ka "Bli­zy" w Bo­he­ma Jazz Club w Gdy­ni. Pla­no­wa­ne są tak­że wy­sta­wy, warsz­ta­ty, kon­kur­sy, pa­ne­le dys­ku­syj­ne, szer­sze dzia­ła­nia wy­daw­ni­cze.


Wydawca:


Leszek Kopeć - urodzony w 1951 roku w Gdańsku, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 1972-1979 współzałożyciel i redaktor literackiego pisma studenckiego "Litteraria", przedsiębiorca, autor powieści Kredowe koło wydanej w 1989 roku oraz opowiadań i recenzji publikowanych w czasopismach polskich, w latach 1992 - 1994 redaktor naczelny wydawnictwa "Fokus", w 1995-2002 współpracownik kuriera czytelniczego "Megaron"; od 1999 r. dyrektor Neptun Filmu, a następnie Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, od 2005 r. prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, dyrektor Centrum Kultury w Gdyni, od 2007 r. także producent filmowy.


Redagują:


Paweł Huelle
- redaktor naczelny
ur. w 1957 roku. Prozaik, poeta, dramaturg, eseista.

 

 

Adam Kamiński
- sekretarz redakcji
ur. w 1978 roku, gdynianin. Prozaik, dramaturg, krytyk literacki oraz kulinarny. Autor zbiorów opowiadań Sam (2006) i Kapłanka (2008) oraz dramatów Wybrany (2007), Przybysz (2007), wystawionych w Teatrze Polskiego Radia, i Śmierć matki przełożonej inscenizowanego w Radiu Gdańsk (2009).

 

Piotr Millati
- redakcja eseju
ur. w 1967 roku w Gdańsku. Pracuje na filologii polskiej UG. Mieszka w Sopocie

 
Wojciech Boros - redakcja poezji
ur. 10 kwietnia 1973 r. w Gdańsku. W l. 1993-97 współtworzył Inicjatywę Poetycką "Almanach". Zdobywca "Czerwonej Róży" (1996). Stypendysta (poezja) Samorządu Województwa Pomorskiego (2003, 2007) oraz Prezydenta Miasta Gdańska (2008). Publikował, m.in. w: "Arteriach", „Autografie", "Cegle", "Die Aussenseite Des Elementes", "FA-arcie", "Frazie", "Gazecie Malarzy i Poetów", "Migotaniach, przejaśnieniach", "Opcjach", "Portrecie", "Toposie", "Tytule", "Undergruncie" oraz w licznych antologiach, m. in.: "Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006" (2006). Wydał tomy wierszy: Nierealit górski (1997), Jasne i Pełne (2003), Złe zamiary (2008).


PROJEKTY GRAFICZNE:Jarosław Świerczek
- projekty graficzne
Urodzony 3 lipca 1972 roku w Gdyni, na stałe mieszka w Sopocie Górnym, ukończył filologię polską na UG, na stałe współpracuje z Klubem Środowisk Twórczych "SPATiF" w Sopocie. Współtworzy Karton Studios i Studio Graficzne - Sopocka Odessa.


 

BLIZA Nr 3 (27) 2016

NAGRODY LITERACKIE

Drodzy Czytelnicy!

Na wątek przewodni dwudziestego siódmego numeru „Blizy” wybraliśmy nagrody literackie. Nieprzypadkowo postanowiliśmy właśnie teraz przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.
Minęło już ponad dziesięć lat od powołania do życia Nagrody Literackiej Gdynia – wyróżnienia przyznawanego przez miasto będące matecznikiem „Blizy”. Warto więc tytułem podsumowania przypomnieć, jaka była jej geneza, kim byli jej laureaci oraz jaka jest specyfika i rola w kształtowaniu życia literackiego tej obecnie jednej z najważniejszych nagród w Polsce.
Ale nagrody literackie również same w sobie mogą być niezmiernie interesującym tematem.
W przekonywujący sposób potwierdzają to teksty i wypowiedzi naszych autorów, wśród których znajdziecie Państwo tych, którzy bywali zarówno ich laureatami, jak i też sami pełnili funkcję jurorów.
Szczerze rekomendujemy lekturę!

Redakcja „Blizy”

Więcej...